Угода-оферта про надання доступу до сервісу «Вільний»

1. Визначення термінів

Виконавець — ТОВ “АТС”, якому належать авторські майнові права на Сервіс “Вільний”, Сторона Угоди.

Договір — договір-оферта про надання доступу до програмної продукції, розміщений за гіперпосиланням: https://wiki.edin.ua/uk/latest/Legal_info/Dogovir_oferta.html , який акцпептує Користувач на умовах, що в ньому визначені.

Інструкції — вживаються у значенні згідно Договору.

Неструктурований електронний документ — це будь-який електронний документ, будь-якого типу та формату (документ Microsoft Office, будь-які формати зображень: pdf, jpg, png, bmp, tif, rtf, .doc, .docx, xls, xlsx, vsd та інші).

Сервіс “Вільний” — комп’ютерна програма, складова платформи “EDI NETWORK”, призначена для створення, підписання шляхом накладення кваліфікованих електронних підписів, обробки, відправлення, передавання, одержання та зберігання неструктурованих електронних документів.

Сторони — Виконавець та Користувач.

Угода — ця Угода-оферта про надання доступу до Сервісу “Вільний”, укладена між Користувачем та Виконавцем, шляхом проставлення відмітки про прийняття Угоди засобами платформи “EDI NETWORK”.

Користувач — особа (фізична, юридична), яка отримала доступ до сервісу “Вільний” на умовах, що визначені Угодою, Правилами роботи з Сервісом “Вільний”, розміщеними за гіперпосиланням: https://wiki.edin.ua/uk/latest/Vilnyi/Work_with_Vilnyi.html , Сторона Угоди.

2. Предмет Угоди

2.1. За цією Угодою та на визначеній в ній умовах Виконавець надає Користувачу доступ до Сервісу “Вільний”, скориставшись яким Користувач отримує право на використання Сервісу “Вільний”.

3. Умови використання Сервісу “Вільний”

3.1. Цим Сторони погоджують, що умови використання Сервісу “Вільний” є відмінними від умов використання платформи “EDI NETWORK” та інших її сервісів, складових чи взаємопов’язаних з нею програм. Умови використання Сервісу “Вільний”, які суперечать умовам Договору та Інструкціям, Сторонами не застосовуються, зокрема в частині умов тарифікації, порядку оплати та ін.

3.2. Порядок отримання доступу до Сервісу “Вільний” та способи його використання визначаються Правилами роботи з Сервісом “Вільний”, розміщеними за гіперпосиланням: https://wiki.edin.ua/uk/latest/Vilnyi/Work_with_Vilnyi.html .

3.3. Доступ до Сервісу “Вільний” надається Виконавцем Користувачу для використання в особистих/господарських цілях, без права на комерційне поширення програми.

3.4. Сервіс “Вільний” не може включатися до будь-яких платних збірок, розміщатися на будь-яких веб-сайтах, відмінних від веб-сайтів Виконавця або до будь-яких програмних продуктів Користувача, інакше як з дозволу Виконавця та на підставі окремих договорів.

3.5. Користувач погоджується з тим, що Сервіс “Вільний” постійно доопрацьовується, модифікується, але на момент укладення Угоди знаходиться в стані певної функціональної та технічної спроможності, який є достатнім, стабільним та відомим Користувачу.

3.6. Користувач проінформований про те, що Сервіс “Вільний” може містити помилки, які виникають при доопрацюванні та модифікації програмної продукції, за які Виконавець не несе відповідальності. При цьому, при виявленні помилок, недоліків або додаткових пропозицій по удосконаленню Сервісу “Вільний” Користувач інформує Виконавця, використовуючи засоби комунікації, визначені п. 7 цієї Угоди.

3.7. При отриманні доступу до Сервісу  “Вільний” Користувач погоджує отримання рекламних матеріалів про програмну продукцію Виконавця, сервіси, будь-які послуги, які надаються Виконавцем, а також про рекламні заходи, які проводяться Виконавцем. Рекламні матеріали, банери можуть міститися як в інтерфейсі Сервісу “Вільний” так і надсилатися Користувачу з використанням засобів комунікацій, які вказані ним при реєстрації на платформі “EDI NETWORK”.

4. Оплата доступу до Сервісу “Вільний”

4.1. За право на використання Сервісу “Вільний” Виконавцем плата (винагорода) не стягується. Вважається, що доступ до Сервісу “Вільний” на підставі цієї Угоди надається Користувачу безоплатно по ліцензії типу Freeware, Adware.

5. Відповідальність

5.1. Виконавець не несе відповідальності:

  • за будь-яку шкоду, яка виникла внаслідок використання Сервісу “Вільний”, включаючи упущену вигоду, втрату даних, репутаційні збитки або іншу непряму шкоду, що сталася внаслідок використання або неможливості використання Сервісу “Вільний”;

  • за шкоду, спричинену Користувачу кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг, в тому числі за шкоду, яка виникла внаслідок припинення надання кваліфікованих електронних довірчих послуг надавачем кваліфікованих електронних довірчих послуг з будь-яких причин;

  • за перешкоди доступу до мережі Інтернет, що не залежать від Сторін та їх Інтернет-провайдерів;

  • за зміст документів, якими обмінюється Користувач з адресатом з використанням Сервісу “Вільний”;

  • за дії осіб, які вчиняються від імені Користувача з використанням його даних ідентифікації на платформі “EDI NETWORK”.

5.2. Користувач несе відповідальність, в порядку визначеному чинним законодавством України, за порушення будь-яких прав на об’єкти права інтелектуальної власності вчинені Користувачем в Сервісі “Вільний” та/або з його використанням.

6. Строк дії Угоди. Інші умови

6.1. Ця Угода вважається укладеною з моменту її акцепту, шляхом проставлення відмітки про прийняття Угоди засобами платформи “EDI NETWORK”, та діє до 31 грудня 2021 року.

6.2. Зміни та доповнення до цієї Угоди вносяться в порядку визначеному Договором.

6.3.  Ця Угода може бути розірвана Виконавцем в односторонньому позасудовому порядку, а доступ до Сервісу “Вільний припинено, у разі настання будь­-яких обставин, які істотно змінюють економічний ефект або якщо виконання зобов’язань Виконавцем на умовах цієї Угоди стає неможливим.

Про розірвання Угоди та припинення доступу до Сервісу “Вільний” з підстав, що визначені цим пунктом Угоди, Виконавець повідомляє Користувача, шляхом надіслання повідомлення на електронну адресу, зазначену при реєстрації на платформі “EDI NETWORK”, не менше ніж за 15 днів до дати розірвання Угоди та припинення доступу до Сервісу “Вільний”.

6.4. Умови Договору, дія Інструкцій та Правил, передбачених Договором, на Користувачів Сервісу “Вільний” розповсюджується лише в частині, що не суперечать цій Угоді.

7. Місцезнаходження, банківські реквізити та засоби комунікації з Виконавцем

Товариство з обмеженою відповідальністю “АТС”

Місцезнаходження: 03061, м. Київ, вул. Михайла Донця, буд. 6

Адреса для листування: 03061, м. Київ, вул. Михайла Донця, буд. 6, БЦ “VD MAIS”

код ЄДРПОУ 37636185,

ІПН 376361826583

п/р UA153510050000026007614396500 в АТ”УкрСиббанк”

тел.: +38 (044) 359-01-12,

е-mail: sales@edin.ua


Угода-оферта про надання доступу до сервісу “Вільний”