Договір-оферта про надання доступу до програмної продукції

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю “АТС”, місцезнаходження якого вул. Михайла Донця, буд. 6, м. Київ, 03061, код ЄДРПОУ 37636185 (в подальшому іменоване “Виконавець”), з однієї сторони, пропонує іншим особам (надалі - “Користувач”) з іншої сторони, укласти Договір про надання доступу до програмної продукції (далі - Договір) відповідно до ст. 638 Цивільного кодексу України на умовах, що викладені нижче

2. ТЕРМІНИ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ

2.1. Акцепт – повне, безумовне, беззастережне прийняття Користувачем умов Договору, здійснене шляхом оплати доступу до Програмної продукції на умовах, що визначені Договором та/або шляхом проставлення відмітки про прийняття Договору засобами Програмної продукції. Сторони підтверджують, що проставлення відмітки про прийняття Договору засобами Програмної продукції засвідчує факт укладення Договору в письмовій формі з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем відповідно до ч. 2 ст. 639 Цивільного кодексу України. Здійснюючи Акцепт Оферти Користувач погоджується з усіма умовами Договору.

2.2. Договір — цей Договір, укладений між Виконавцем та Користувачем (по тексту Договору окремо вживаються як “Сторона”, разом як “Сторони”).

2.3. Інструкції (Інструкція з реєстрації, Інструкція з авторизації в програмній продукції, Інструкція користувача, Правила користування програмною продукцією, ін. інструкції та правила) - правила, що визначають порядок отримання доступу до Програмної продукції, налаштування Програмної продукції, її функціональні можливості, а також порядок і умови використання Програмної продукції, порядок роботи з Особовим рахунком, правила тарифікації Інструкції є невід’ємною частиною цього Договору та є обов’язковими до застосування Користувачем. Містяться за гіперпосиланням: https://wiki.edin.ua/uk/latest.

2.4. Програмна продукція - об’єкт права інтелектуальної власності, комп’ютерна програма Платформа “EDI NETWORK”, доступ до якого можливий за гіперпосиланням: https://edo-v2.edin.ua, в тому числі оновлені версії, результати доопрацювань, похідні, взаємопов’язані, вбудовані програми, які є результатом комп’ютерного програмування та функціонування яких можливе виключно при підключенні до мережі Інтернет. Програмна продукція призначена для управління шаблонами електронних документів, а також створення і обміну такими документами між користувачами.

2.5. Особистий кабінет - особисті сторінки Користувача розміщені в Програмній продукції, що містять персоніфіковані дані Користувача (акаунт), дані про запропоновані та обрані тарифні пакети, Особовий рахунок, налаштування та ін. дані, передбачені функціональними можливостями Програмної продукції. Умови тарифікації, що містяться в Особистому кабінеті є частиною Договору та є обов’язковими для виконання Сторонами.

2.6. Особовий рахунок — персональний рахунок Користувача в Особистому кабінеті, що відображає надходження платежів від Користувача і витрачання цих коштів на оплату Доступу до Програмної продукції згідно Договору. Особовий рахунок є єдиним джерелом інформації про обсяг використаних та оплачених функціональних можливостей (сервісів) Програмної продукції під час тарифікації та вирішення спірних питань.

2.7. Оферта — пропозиція Виконавця адресована Користувачу щодо укладення Договору. Розміщена за гіперпосиланням: https://wiki.edin.ua/uk/latest/Legal_info/Dogovir_oferta.html та діє до моменту відкликання або зміни її Виконавцем. Зміни та доповнення до Оферти вносяться Виконавцем на власний розсуд та набувають чинності з моменту публікації за адресою: https://wiki.edin.ua/uk/latest/Legal_info/Dogovir_oferta.html, якщо інше не буде визначено в самій публікації.

2.8. Тарифний пакет — пропозиція, в якій визначається перелік доступних до використання Користувачем функціональних можливостей Програмної продукції, а також порядок визначення їх ціни. Перелік доступних Тарифних пакетів міститься за гіперпосиланням: https://edin.ua/tariff/ . Оплата вартості обраного Тарифного пакету Користувачем підтверджує досягнення домовленості про ціну доступу до Програмної продукції, а також строків та періодичності здійснення платежів за такий доступ. Дані про обрані Користувачем Тарифні пакети/сервіси і ціни містяться в Особистому кабінеті та є невід’ємними частинами Договору.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. ЦІНА ДОСТУПУ ДО ПРОГРАМНОЇ ПРОДУКЦІЇ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Згідно цього Договору та на визначених ним умовах Виконавець надає Користувачу доступ до Програмної продукції, скориставшись яким Користувач отримує право на використання Програмної продукції, а Користувач зобов’язується здійснювати оплату такого доступу. Вважається, що за Договором Доступ надається одній особі, що використовує Програмну продукцію від імені Користувача. Надання Доступу більш ніж одній особі може бути врегульовано шляхом оплати вартості додаткових доступів на умовах, що визначені Тарифними пакетами.

3.2. Конкретні права, що надаються Користувачу за цим Договором та способи використання Програмної продукції залежать від обраного Користувачем Тарифного пакету/сервісу засобами Програмної продукції.

3.3. Ціна доступу до Програмної продукції визначається згідно з обраним Користувачем Тарифним пакетом/сервісом. Загальна ціна Договору визначається як сума вартості всіх оплачених Користувачем Тарифних пакетів/сервісів протягом строку його дії.

3.4. Користувач може використовувати Програм ну продукцію на акційних, інших спеціальних умовах, інформація про які може бути розміщена на веб-сайті Виконавця та/або Особистому кабінеті.

3.5. Для цілей оподаткування податком на додану вартість операції, що є предметом Договору згідно яких Користувач отримує право на використання Програмної продукції, а також складові права на використання Програмної продукції, звільняються від оподаткування податком на додану вартість на термін, що визначений пунктом 261 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України.

3.6. Розрахунки за Договором здійснюються у безготівковій формі у національній валюті України, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця. Доступ до Програмної продукції вважається наданим у повному обсязі, належним чином та з дотриманням умов Договору, з дати зарахування коштів Користувача, згідно обраного Тарифного пакету/сервісу, на поточний рахунок Виконавця.

4. ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ПРОГРАМНОЇ ПРОДУКЦІЇ

4.1. Порядок надання доступу до Програмної продукції, реєстрації, авторизації в Програмній продукції, а також умови використання Програмної продукції містяться в Інструкціях, які є невід’ємною частиною цього Договору та є обов’язковими до застосування Користувачем.

4.2. Користувач повинен самостійно забезпечити постійний або сеансовий зв’язок з мережею Інтернет власного сервера або робочої станції.

5. ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Програмна продукція та інші об’єкти права інтелектуальної власності, доступ до яких надається Користувачу Виконавцем охороняється законодавством про право інтелектуальної власності України (Законом України «Про авторське право та суміжні права», Цивільним кодексом України та ін.) і міжнародними конвенціями. Будь-яке порушення майнових прав інтелектуальної власності на Програмну продукцію, торговельні марки Виконавця та інші об’єкти інтелектуальної власності (авторські права) Виконавця, включаючи незаконний доступ до Програмної продукції або електронної системи, або використання торговельних марок Виконавця буде вважатися істотним порушенням Договору і надає Виконавцю право на розірвання цього Договору і на застосування всіх наявних у його розпорядженні засобів правового захисту. Користувач не має права змінювати або видаляти будь-які примітки і попередження, що стосуються товарних знаків, майнових прав інтелектуальної власності (авторських прав) і інших прав, які розміщено в Програмній продукції; надавати третім особам доступ або право використання Програмної продукції, видавати будь-які ліцензії або будь-яким чином відчужувати Програмну продукцію третім особам.

5.2. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим Договором. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо доведе, що нею були прийняті всі залежні від неї заходи щодо належного виконання зобов’язання.

5.3. Виконавець не несе відповідальності за неналежне заповнення та зміст електронного документу Користувача, який передається/отримується з використанням Програмної продукції.

5.4. Користувач несе відповідальність: за зміст інформації, наданої під час реєстрації в Програмної продукції; за зміст документів, якими обмінюється з контрагентом з використанням функціоналу Програмної продукції; за будь-які дії, які вчиняються ним з використанням Програмної продукції та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних ідентифікації; за працездатність апаратно-програмного забезпечення Користувача, а також за працездатність з’єднання з мережею Інтернет.

6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ, БЕЗПЕКА, ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

6.1. Користувач зобов’язується самостійно приймати всі необхідні заходи по збереженню конфіденційності, запобіганню несанкціонованого використання і захисту (ідентифікаційних даних від несанкціонованого доступу з боку третіх осіб, в тому числі до Програмної продукції та пристроїв, на яких зберігаються доступи (логіни, паролі) до Програмної продукції.

6.2. Виконавець зобов’язується вживати необхідних заходів щодо безпеки та захисту інформації та документів, обмін якими здійснюється з використанням Програмної продукції.

6.3. Акцептуючи Оферту уповноважений представник Користувача надає згоду на збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміна), використання, знеособлення, знищення та інші дії (операції) з персональними даними. До складу персональних даних, що можуть отримуватися під час реєстрації в Програмної продукції належать: прізвище, ім’я, по батькові Користувача (його уповноваженого представника); адреса електронної пошти, номер телефону, інші персональні дані, надані суб’єктом персональних даних при заповненні реєстраційних форм в Програмної продукції. Мета збору, реєстрації, накопичення, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміна), використання, знеособлення, знищення та інших дій (операцій) з персональними даними Користувача — виконання умов Договору. Збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміна), використання, знеособлення, знищення та інші дії (операції) з персональними даними Користувача здійснюються Виконавцем безстроково, за винятком випадків відкликання такої згоди.

6.4. Приймаючи (укладаючи) даний Договір Користувач засвідчує та гарантує, що персональні дані про нього та його представників надані Виконавцю добровільно, чим підтверджується правомірність їх отримання; надані персональні дані є достовірними, а їх склад, обсяг, зміст відповідають вимогам законодавства України та меті їх обробки.

6.5. Виконавець зобов’язується не передавати персональні дані Користувача (його уповноважених представників) третім особам, крім випадків, передбачених Законом України “Про захист персональних даних” та іншими законодавчими актами України.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. ФОРС-МАЖОР. ІНШІ УМОВИ

7.1. Договір набуває чинності з моменту Акцепту Оферти та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

7.2. Зміни та доповнення до Договору можуть вноситися Виконавцем шляхом надсилання відповідного повідомлення або викладення останнім Договору в новій редакції за гіперпосиланням: https://wiki.edin.ua/uk/latest/Legal_info/Dogovir_oferta.html, які набувають чинності та є обов’язковими для Користувача з моменту їх отримання або публікації, якщо інше не буде визначено у самому Договорі або повідомленні. При цьому умови Договору залишаються незмінними для Користувача до моменту закінчення строку дії доступу до Програмної продукції за сплаченим Користувачем Тарифним пакетом.

7.3. Сторони встановили, що умови цього Договору можуть бути застосовані до відносин між ними, які виникли до його укладення.

7.4. Виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором може бути призупинено в разі настання обставин непереборної сили: стихійного лиха, збройного конфлікту, кібератаки, перекриття шляхів руху транспорту внаслідок страйку, пандемій, епідемій, епізоотій, рішень Уряду України або інших обставин, які перебувають поза контролем Сторін. Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, має протягом 3 (трьох) робочих днів повідомити про це другу сторону. Факт наявності та термін дії форс-мажорних обставин підтверджується уповноваженим органом. Якщо дія обставин непереборної сили триває більше, ніж 30 (тридцять) календарних днів поспіль, Сторони мають право в односторонньому порядку припинити дію цього Договору, з повідомленням протилежної Сторони не пізніше, ніж за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання. При цьому збитки, заподіяні припиненням дії Договору, не відшкодовуються і штрафні санкції не сплачуються. Після припинення дії обставин непереборної сили перебіг терміну виконання зобов’язань поновлюється.

7.5. Виконавцю надається право на розміщення інформації про Користувача на власному веб-сайті виключно для повідомлення факту співпраці в рекламних цілях, з метою просування Програмної продукції.

8. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю “АТС”

Місцезнаходження: 03061, м. Київ, вул. Михайла Донця, буд. 6

Адреса для листування: 03061, м. Київ, вул. Михайла Донця, буд. 6, БЦ “VD MAIS”

код ЄДРПОУ 37636185, ІПН 376361826583

п/р UA153510050000026007614396500 в АТ”УкрСиббанк”

тел.: +38 (044) 359-01-12, е-mail: sales@edin.ua


Договір-оферта про надання доступу до програмної продукції